Waarden en integriteit

We zijn een organisatie die leeft naar haar waarden. Ze maken deel uit van onze organisatiecultuur. Ondanks de verschillen tussen de regio's zijn ze de lijm die ons allemaal verbindt.

Coffee team projectA woman voicing her opinion in a cooperative meeting

Onze waarden vormen de grondslag van onze ethische code. Het zijn geen buzzwords, maar de bouwstenen van ons DNA. Onze waarden en de bijhorende gedragscode werden opgesteld door de Rikolto-medewerkers over de hele wereld. Omdat ze van onderuit zijn opgebouwd via dialoog, zijn ze van toepassing in elke culturele omgeving.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het beschermen van deze waarden en het naleven van de gedragscode die eruit voortvloeit. Werken voor of met Rikolto betekent deze waarden in praktijk brengen: walk your talk. Handelen in overeenstemming met onze kernwaarden is meer dan je zorgen maken over je imago of het vermijden van juridische problemen. Het gaat erom dat ieder van ons in elke situatie weet wat het juiste is om te doen.

We zijn een organisatie die zich baseert op principes van zelforganisatie, waardoor onze medewerkers hun volledige potentieel kunnen benutten en gemotiveerd blijven. We creëren een veilige omgeving waar mensen kunnen experimenteren, creatief kunnen zijn, kunnen falen en daarvan kunnen leren. We wisselen op respectvolle wijze eerlijke feedback met elkaar uit en nodigen iedereen uit om bij te dragen en zich uit te spreken. We nemen mensen in dienst die onze waarden en werkethiek delen en selecteren hen op basis van hun mindset, competentie en ervaring.

De 6 waarden van Rikolto

Rikolto = haar mensen

Mensen maken het verschil. We investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en in de relaties met onze partners.

Duurzaamheid

We streven naar een wereld waarin duurzame ontwikkeling integraal deel uitmaakt van de manier waarop mensen denken en handelen.

Open dialoog

Rikolto is een veilige ruimte waar je kan experimenteren, creatief kan zijn en durft falen. We werken samen, ook met minder voor de hand liggende partners.

Innovatie

We zijn vastberaden twijfelaars die in vraag durven stellen wat is. We zijn zoekers die niet bang zijn om de handen vuil te maken bij het uitproberen van praktische oplossingen.

Interconnectiviteit

Kennis delen is het mooiste geschenk. Rikolto is een internationale netwerkorganisatie waarin verbinding en samenwerking van vitaal belang zijn.

Integriteit

We doen het juiste, ook als niemand toekijkt. We hanteren de hoogste normen voor morele en financiële integriteit. Rikolto bevordert vertrouwen, zodat mensen zich durven uitspreken.

Onze waarden als basis voor ons handelen

Waarden zijn waardeloos als ze niet elke dag af te lezen zijn in het gedrag en de beslissingen van onze medewerkers. Daarom stelden we met onze teams over de hele wereld onze Code of Conduct op. Deze gedragscode formuleert de standaarden waar het dagelijkse handelen van de Rikolto-medewerkers aan moet voldoen.

1. We behandelen ieder mens respectvol en bevorderen inclusie.

Respect voor diversiteit en gelijkheid
We behandelen mensen gelijk en met respect. Rikolto is ervan overtuigd dat de bijdrage van ieder van ons (bestuurders, programma managers, communicatiemedewerkers, enz.) nodig is om Rikolto's missie te vervullen. Wij keuren alle ongewenste opmerkingen of handelingen af met betrekking tot ras, huidskleur, etniciteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, leeftijd geslacht, religie, nationaliteit, burgerlijke staat, zwangerschap, medische conditie, etc. Elke vorm van discriminatie, pesterij of verbaal of fysiek geweld tegen een persoon wordt niet getolereerd.

Veilige en gezonde werkomgeving
Om een veilige werkomgeving te creëren en te handhaven waar mensen met respect worden behandeld, zullen wij:

 • Collega's, belanghebbenden en partners eerlijk en met waardigheid behandelen
 • Ons houden aan alle wetten en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid, belastingen, sociale zekerheid en werkgelegenheid van de landen waar we werken
 • Een positieve en intimidatievrije werkomgeving bevorderen met nultolerantie voor discriminatie
 • De gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle medewerkers.

Een open en verbonden organisatie
Als netwerkorganisatie geloven wij sterk in constructieve samenwerking, teamwerk, het nemen van initiatief, dialoog en vertrouwen. Rikolto bevordert een omgeving waarin mensen zich vrij voelen om te experimenteren, creatief te zijn, te falen en van hun fouten te leren. We delen informatie en werken nauw samen met alle belanghebbenden in de verschillende regio's. Op deze manier ontwikkelen we onze expertise, houden we een open geest en blijven we innovatief.

Dat vereist een open omgeving waarin mensen elkaar met respect en in staat zijn eerlijke feedback te geven en te ontvangen. Wij kunnen onszelf zijn en respecteren elkaars identiteit. We kunnen veilig fouten toegeven en open kunnen omgaan met problemen en uitdagingen. Rikolto nodigt iedereen uit om bij te dragen en zijn stem te laten horen.

Nultolerantie voor uitbuiting
Rikolto beschouwt elke vorm van misbruik of uitbuiting (economisch, seksueel,...) als een schending van de mensenrechten. Het oneerlijk behandelen voor je eigen voordeel wordt niet getolereerd. Wij onthouden ons van elke vorm van vernederend, kleinerend of uitbuitend gedrag.

2. We respecteren het milieu en verbinden alle spelers in het voedselsysteem.

Ecologische duurzaamheid
Rikolto benadrukt het belang van de bescherming van het milieu. We respecteren onze planeet door verminderen, hergebruiken en recycleren in de praktijk te brengen. In ons dagelijks werk op kantoor beperken we afval (papier, voedsel, enz.), maken we het kantoor energie-efficiënt, passen we een specifiek beleid toe inzake vliegreizen en bevorderen we lokaal vervoer. Elk jaar controleren we een aantal sleutelindicatoren om onze ecologische voetafdruk te verbeteren en te sensibiliseren.

Milieuduurzaamheid is ook een belangrijk punt in ons dagelijks werk op het terrein. Op programmaniveau maken wij gebruik van hernieuwbare hulpbronnen, beperken we toxische stoffen tot een minimum, behouden wij hulpbronnen, beheren wij ecologische relaties, passen wij ons aan de plaatselijke omgeving aan en diversifiëren wij gewassen.

Elke dag moeten we echter beslissingen nemen als reactie op veranderingen in ons milieu. Telkens rijzen er nieuwe vragen over wat de "echte duurzame keuze" zou zijn. Daarom hebben we een globale werkgroep duurzaamheid die zich op gezette tijden buigt over duurzaamheidsdilemma's die opduiken in ons werk. Zo ontwikkelden we een scoringsinstrument per basisproduct (rijst cacao, koffie en groenten en fruit) dat ons helpt om de ecologische duurzaamheid in deze productketens te verbeteren.

Samenwerken met landbouworganisaties en alle andere belanghebbenden van het voedselsysteem
Wij verbinden ons ertoe onze programma's uit te voeren op een manier die eerlijk en fatsoenlijk is en de lokale cultuur respecteert. Wij zijn ons ervan bewust dat wij verantwoordelijkheden hebben tegenover al onze stakeholders. Aan de ene kant coachen we boerenorganisaties om sterke zakenpartners te worden. Anderzijds oogsten we samen met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden nieuwe ideeën om een groeiende wereldbevolking op een duurzame manier te voeden.

Rikolto is de bruggenbouwer die elke stakeholder van het voedselsysteem als een gelijkwaardige partner beschouwt. Rikolto zoekt naar nieuwe manieren om zaken te doen op lange lange termijn, waarbij winsten en risico's eerlijk worden verdeeld. Omdat een betere wereld begint bij ons eten.

3. We verzekeren volledige transparantie en handelen op elk moment volgens onze standaarden, waarden en verantwoordelijkheden.

Rikolto tolereert geen enkele vorm van corruptie. Corruptie is een handeling waarbij iemands positie of autoriteit wordt misbruikt voor persoonlijke belangen of de belangen van een andere persoon of entiteit. Corruptie is niet beperkt tot illegale handelingen en kan zich in verschillende vormen voordoen (omkoping, fraude, vriendjespolitiek, smeergeld, misbruik van positie, machtsmisbruik en witwassen van geld) en op verschillende niveaus (overheids- versus bestuursniveau). Corruptie moet tot elke prijs worden vermeden. Het heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de organisatie en de betrokken personen, maar heeft ook een veel grotere impact op de samenleving. Wij bespreken hieronder enkele vormen (let wel, deze lijst is zeker niet allesomvattend).

Fraude
Fraude is misleiding met het oogmerk om een oneerlijk, ongerechtvaardigd of onwettig voordeel te behalen. Het algemene strafbare feit van fraude kan het volgende inhouden: bedrog waarbij iemand bewust een valse voorstelling van zaken geeft, verzuimt informatie bekend te maken of misbruik maakt van een positie. Fraude kan ook worden gepleegd door het weglaten of het opzettelijk niet vermelden van belangrijke feiten, waardoor andere verklaringen misleidend worden.

Om het risico op fraude te verkleinen, moeten we er altijd voor zorgen dat alle zakelijke en financiële gegevens van Rikolto correct zijn. Dit geldt niet alleen voor de financiële administratie, maar ook voor andere documenten, zoals donorverslagen, tijdregistratie, onkostendeclaraties en ingediende stukken (zoals aanvraagformulieren voor uitkeringen). Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een nauwkeurige en volledige administratie. Het ontbreken van een nauwkeurige administratie heeft gevolgen voor onze reputatie en geloofwaardigheid.

Omkoping
Rikolto-medewerkers moeten waakzaam zijn en zich niet inlaten met omkoping of ongepaste omgang met overheidsfunctionarissen. Omkoping is het direct of indirect geven of aanbieden van iets van waarde of een voordeel aan een persoon, om die persoon of een andere persoon ertoe te bewegen een functie of activiteit op ongepaste wijze uit te oefenen. Een steekpenning kan financieel of anderszins zijn (schenkingen, reizen, goederen, diensten, enz.). Het aanbieden van iets van waarde kan in strijd zijn met de wet. Rikolto verbiedt dan ook omkoping.

Favoritisme
Alle werknemers hebben het recht gelijk behandeld te worden. Favoritisme ('vriendjespolitiek') op de werkvloer brengt dit in gevaar brengen. Wij zullen onze positie bij Rikolto niet misbruiken om privileges toe te kennen aan familieleden, vrienden of kennissen. Iedereen heeft het volste recht om ervan uit te gaan dat een eerlijke procedure zal worden gevolgd. Favoritisme kan de werkrelaties tussen collega's negatief beïnvloeden en kan leiden tot klachten over oneerlijke behandeling en discriminatie.

4. We gaan zorgvuldig om met de middelen van Rikolto.

De organisatie verwacht dat alle activa van Rikolto worden beschermd en gebruikt op de manier zoals bedoeld. Deze activa mogen niet worden gebruikt voor persoonlijk voordeel of ten gunste van iemand anders dan Rikolto. Gebruik je gezond verstand.

Gebruik van fysieke en niet-fysieke activa
Fysieke activa zoals telefoons, laptops, voertuigen, faciliteiten, apparatuur, enz. mogen niet oneigenlijk worden gebruikt. Persoonlijk gebruik van bepaalde bedrijfsmiddelen is toegestaan wanneer dit redelijk is, in overeenstemming is met de belangen van Rikolto en geen gevolgen heeft voor je eigen productiviteit. Misbruik en/of overmatig gebruik worden niet getolereerd. Voorbeelden hiervan zijn buitensporig gebruik van de telefoon voor privégesprekken, evenals het overtreden van de verkeersregels tijdens het besturen van een Rikolto-voertuig.

Diefstal van bedrijfsmiddelen, hetzij fysieke diefstal zoals het ongeoorloofd wegnemen van producten, apparatuur of informatie, hetzij diefstal door verduistering of opzettelijk onjuist opgeven van tijd of onkosten, kan leiden tot beëindiging van het dienstverband en strafrechtelijke vervolging. Diefstal op de werkplek van activa die toebehoren aan andere werknemers zal op dezelfde manier worden behandeld.

Gebruik van geld
Het geld dat wij van donoren ontvangen, moet verstandig worden besteed. Voor elke uitgave moeten wij ons de volgende vragen stellen: is het in overeenstemming met onze kernwaarden en doelstellingen, krijgen we waar voor ons geld en hebben we de aanbestedingsprocedures gevolgd? Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor werkgerelateerde uitgaven (bijv. reiskosten, dagvergoedingen, enz.), een uitkering (bijv. ziekteverlof) of andere rechten (bijv. ouderschapsverlof), moet deze worden gestaafd door officieel bewijs dat redelijk en correct is (zie ook het deel over fraude).

5. We dragen zorg voor de reputatie van Rikolto.

Vermijden en beheren van belangenconflicten
Er is sprake van belangenconflicten wanneer privébelangen (bv. financiële, persoonlijke of andere niet-Rikolto-belangen, verbintenissen of veroordelingen) een invloed kunnen hebben op de professionele oordeelsvorming. Het is belangrijk dat alle Rikolto-medewerkers hun rol objectief en onpartijdig kunnen vervullen. Belangenconflicten kunnen zich voordoen, maar het is belangrijk dat de organisatie zich bewust is van het bestaan ervan. Rikolto kan nog steeds met de collega samenwerken onder bepaalde voorwaarden. Als een niet openbaar gemaakt conflict wordt ontdekt of niet goed wordt beheerd, komt de integriteit van de betrokkene en de organisatie in het geding.

Aanvaarden van geschenken en andere voordelen
Personeelsleden mogen geen geschenken of gastvrijheid aanbieden aan een overheidsfunctionaris in ruil voor enig voordeel of gunstige behandeling of om een overheidsbeslissing te beïnvloeden. Gastvrijheid die gericht is op het aanknopen van hartelijke betrekkingen met een overheidsfunctionaris is echter wel toegestaan, mits zij redelijk en proportioneel is en te goeder trouw wordt verleend. Als je niet zeker bent, vraag dan advies.

Accepteer geen geschenken, maaltijden of vermaak in ruil voor het doen of beloven van iets voor een leverancier of andere zakelijke partner. Als een geschenk, maaltijd of entertainment wordt aangeboden dat de bovenstaande richtlijnen overschrijdt, wijs dit dan beleefd af en leg de Rikolto-regels uit.

Spreken in de media en in het openbaar
We mogen alleen namens Rikolto spreken als we daartoe bevoegd zijn. Wees waarheidsgetrouw, accuraat en respectvol. De communicatie moet in overeenstemming zijn met de visie van Rikolto.

We delen geen onjuiste informatie over Rikolto, e-mails of andere informatie over lopende beslissingen. Dit soort documenten kan gemakkelijk worden misbruikt als de context of herkomst niet duidelijk wordt vermeld. Alleen beleidsdocumenten of documenten die door de organisatie gedragen worden, kunnen worden gedeeld.

Zowel op het werk als daarbuiten moeten we de waarden en normen van Rikolto naleven om een negatieve impact op onze reputatie en ons merk te vermijden. Onze integriteit en ons vertrouwen moeten boven alle twijfel verheven zijn. Niet alleen hoe we ons gedragen, maar ook wat we zeggen op het internet, in e-mails of op sociale media buiten het werk kan het merk Rikolto schaden. Denk na voordat je iets openbaar maakt. Vergeet niet dat onze uitspraken onze onafhankelijkheid, onpartijdigheid en loyaliteit aan de organisatie moeten weerspiegelen. Maak duidelijk wanneer je niet namens de organisatie spreekt, maar een persoonlijke mening uitdrukt.

Omgaan met derden
Partnerschappen maken deel uit van het DNA van Rikolto: we werken samen met een grote verscheidenheid aan belanghebbenden over de hele wereld. Private ondernemingen, hun bedrijfsstichtingen en regeringen zijn dan ook belangrijke belanghebbenden bij de verwezenlijking van de missie van Rikolto en dragen bij aan zowel de uitvoering als de financiering van onze programma's.

Rikolto moet de ethische risico's beheren die verbonden zijn aan het aangaan van partnerschappen met en het ontvangen van fondsen van bedrijven, bedrijfsstichtingen en regeringsambtenaren. Elke regio moet een due diligence uitvoeren voordat een partnerschap aangegaan wordt en hanteert onze methodologie voor ethische fondsenwerving. Kortom, het ethisch gedrag van onze partners moet in overeenstemming zijn met onze ethische normen.

6. We spreken wanneer onze gedragscode niet nageleefd wordt.

Als je gedrag opmerkt dat je zorgen baart, of dat een schending van ons beleid zou kunnen inhouden, stel de kwestie dan onmiddellijk aan de orde. Als je het niet zeker weet, bespreek het dan met je leidinggevende, directeur, HR-verantwoordelijke, financieel manager of een lid van het Bestuur.

Als vertrouwelijkheid vereist is, kun je altijd contact opnemen met de integriteitsadviseur. Het is de rol van de integriteitsadviseur een luisterend oor te bieden, advies te geven over mogelijke integriteitskwesties, je te helpen beslissen welke volgende stappen je moet nemen en je door te verwijzen naar de juiste persoon voor het indienen van een integriteitsklacht.

Een inbreuk melden

Bij Rikolto nemen we mogelijke zorgen en klachten rond integriteit serieus, en behandelen we ze met respect voor de privacy van alle betrokkenen.

Mocht je een zorg of klacht willen delen, dan dan kan je contact opnemen met Nina Pattyn, onze Complaint Manager:  complaintmanager@rikolto.org

Ze spreekt vloeiend Engels, Frans en Nederlands. Als het enigszins mogelijk is, willen we je vragen om je bezorgdheid in een van deze talen te uiten. Als je toch in een andere taal contact opneemt, zal de Complaint Manager waarschijnlijk op zoek moeten gaan naar ondersteuning voor vertaling.

We raden je aan om alle vragen in het onderstaande kader te kopiëren en te beantwoorden in je e-mail aan de Complaint Manager.

 • Voornaam en achternaam
 • E-mail en/of telefoonnummer
 • Beschrijf uw klacht of zorg (wat is er gebeurd, waar, wanneer, welke personen zijn erbij betrokken)?
 • Hoe heb je van deze situatie gehoord?
 • Waren er nog andere partijen en/of getuigen bij betrokken?
 • Heb je de situatie al met anderen besproken en, zo ja, met wie?
 • Beschik je over bewijsstukken (bijvoorbeeld e-mailconversaties) die je bereid bent te delen?
 • Zijn er, voor zover je weet, al maatregelen genomen op het gebied van zorg voor het slachtoffer(s)?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.